Storyals produktguide

Har din organisation Microsoft 365?

Storyals utbildningar finns än så länge bara för Microsoft 365.

Hur många personer vill ni utbilda?

Storyals produkter är framtagna för organisationer med minst 20 användare. Men kontakta oss om du vill utbilda ett mindre antal så kan vi se vad vi kan göra. 

Letar ni efter e-learning, intruktörledd utbildning eller en kombination av båda?

Storyals  erbjuder en kombination av e-learning och instruktörsledd utbildning för att så kostnadseffektivt och bra som möjligt uppnå önskade resultat. Lär mer om hur Storyals produkter fungerar här eller kontakta oss direkt.

Vilken typ av system vill ni använda för lärande?

Ange antal användare.

Varför ni bör bygga en lärande organisation

29 sep 2022

I den digitaliseringsera som just nu pågår i de allra flesta organisationer – och samhället i stort för den delen – krävs också att kompetensen och det kontinuerliga lärandet inom organisationen ökar. Förändringstakten sker allt snabbare och kraven på kunskapsutveckling hos de anställda växer hela tiden. Därför är det viktigt att man bygger en lärande organisation, där kompetensutveckling och lärande blir lite av ett självspelande piano.

Många ledare och chefer pratar om att de har skapat just en lärande organisation. Att det råder en kultur inom företaget som främjar ett kontinuerligt lärande, där de anställda nyfiket söker ny kunskap och håller sig ajour med den senaste utvecklingen.

Men kan man verkligen lägga allt ansvar på medarbetarna och förvänta sig att de själva ska hålla sig uppdaterade när förändringarna sker så snabbt? Det korta svaret på den frågan är helt enkelt – nej. Vi möter många företag och organisationer som (lite godtyckligt) förlitar sig på medarbetarnas eget driv och intresse för att både hålla sig uppdaterade på ny kunskap inom sitt område, samt lära sig nya verktyg och arbetssätt.

I en studie från LinkedIn, uppger hela 94 % att de skulle stanna längre på en arbetsplats som de upplevde investerade i deras lärande och kompetensutveckling.

För att bygga en hållbar organisation där lärande på riktigt är en del av företagskulturen måste vissa förutsättningar finnas på plats – organisation, processer och verktyg. Det krävs ett medvetet beslut från högsta ledningen, som måste implementeras av chefer och ledare på alla nivåer för att stötta och följa upp lärande och kompetensutveckling inom hela organisationen. För att behålla kärnkompetens och erfarenhet inom organisationen kan lärande inte längre hanteras som den enskilda medarbetarens ansvar. Då riskerar man tappa nyckelpersoner som helt enkelt letar sig vidare.

Vad krävs för att lyckas?

Många organisationer har investerat i Microsoft 365, vilket innefattar de flesta verktyg som krävs för att skapa en lärande organisation. Däremot saknas kraftfulla verktyg för uppföljning av lärandet, vilket är A och O för att satsningen på ett kunskapslyft ska lyckas och hålla i längden. Det behövs ett system som möjliggör att man kan tilldela, individanpassa och följa upp lärandet inom hela organisationen, samt få rapporter på nyckeltal för att kunna mäta resultat. Ett mycket kostnadseffektivt alternativ är LMS365.

Storyals-LMS365-Training-dashboard-SWE-e1664273569819-980x600

I en undersökning från PwC  vittnar 86 % av världens ledande företag om att digitala system och program för kompetensutveckling och lärande lett till ökad produktivitet och engagemang bland personalen.

Med ett Learning Management System som LMS365 kan organisationer följa upp lärandet på helhetsnivå, avdelningsnivå och individnivå. Så fort den här informationen blir tillgänglig väcks intresset och det uppstår snabbt nya frågor – hur många timmar spenderas på lärande? Hur många avslutade kurser har vi? När sker lärandet? Rekommendationen här är att börja enkelt och mäta ett fåtal parametrar till att börja med. Detta för att det ska ske på ett effektivt sätt utan att det tar för mycket administrationstid i anspråk. Därefter kan man succesivt utöka rapporteringen och lägga till fler aspekter på lärandet. På individnivå sker uppföljningen bäst ihop med närmsta chef och där ger uppföljningsverktyget i LMS365 ett bra underlag i dialogen. Det går även att använda Microsoft PowerBi för en mer avancerad uppföljning. 

Så här kommer ni igång:

1. Behovsinventering

Ett enkelt sätt är att använda Microsoft Forms och ställa fråor om kommande utbildningsbehov. Låt de som svarar prioritera enligt nedan:

  • Måste ha
  • Bör ha
  • Önskemål att ha 

Svarsresultatet ger en bra grund till vad ni har framför er det kommande halvåret/året. Här finns också möjlighet att se likheter inom eller mellan olika avdelningar och enheter, vilket hjälper er definiera vilka behov ni har.

2. Kvalitetsstämplade utbildningar

Definiera vad utbildning är för er. Innefattar det exempelvis även manualer och instruktioner?

Sätt också upp en utbildningspolicy som säger att utbildningar måste beslutas om och godkännas på chef- eller ledningsgruppsnivå. På så vis blir allt utbildningsinnehåll kvalitetssäkrat och ni slipper utbildningar som inte håller tillräcklig kvalitet, eller rent av innehåller felaktig information.

3. Utveckling & inköp av utbildning

Man kan fylla sin utbildningsplattform eller LMS med egna utbildningar, producerade internt, likväl som att köpa in färdiga kurser producerade av externa experter, såsom Storyals 😉! När ni köper in färdiga utbildningar bör ni först kontrollera att de är gjorda med SCORM eller AICC. Då kan ni enkelt importera dem direkt i LMS:et och det tar bara någon minut.

 

Endast fantasin sätter gränser för hur ni använder er egen omgivning när ni sätter ihop egna utbildningar. Nyttja de appar ni har omkring er, det tillför inga extra kostnader och erbjuder oändliga möjligheter!

Picture

 

I del 2 av den här bloggartikeln kommer vi gå igenom vilka steg och konkreta verktyg man kan jobba med för att stärka kunskapsinhämtningen och lärandet inom en organisation.

Under tiden kan du läsa mer om LMS365 här eller kontakta oss så berättar vi mer!

Relaterade artiklar

30 maj, 2024

Take Storyals Generative AI Skills Assessment

Generative AI is a branch of artificial intelligence that uses advanced algorithms to create new content, such as text, images, audio, or video,…

30 apr, 2024

5 key steps onboarding employees in the hybrid workplace

Having a streamlined process for Employee onboarding is crucial in any organization and can make or break the success of a new hire. It involves not…

28 mar, 2024

Guidance for a successful uptake of Copilot

Many organizations are looking for ways to improve efficiency using AI. Microsoft’s launch of Copilot for Microsoft 365 is making AI accessible to…

Få Storyals uppdateringar direkt till din e-post!